RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Interpelacje i zapytania radnych
Interpelacja radnej Alicji Piszczałki w sprawie nielegalnego składowania materiałów tekstylnych i elektronicznych

Odpowiedź na interpelację radnej Alicji Piszczałki nr AP/01/2019

PDFodpowiedż na interpelację ORII.0003.1.2019.pdf
 


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska w sprawie stanu oznakowania przy drogach gminnych i powiatowych

Odpowiedź na interpelację radnego Tomasza Krystoska nr TK/01/2019

PDFodpowiedź na interpelację ORII.0003.2.2019.pdf


Interpelacje radnego Jacka Gosławskiego w sprawach:

  1. odwodnienia drogi gminnej i usunięcia przyczyny zalewania posesji przy ul. Wolności 38 w Pokoju;
  2. postawienia znaków zakazu zatrzymywania się po obu stronach ul. Namysłowskiej w Pokoju, naprzeciwko sklepu DINO;
  3. naprawienia asfaltu na drodze wojewódzkiej nr 454, przy wjeździe do sklepu DINO;
  4. usunięcia wystających pni po ściętych drzewach na terenie miejscowości Pokój.

 

Pismo z 19.02.2019 r. zatytułowane: „Interpelacje Radnego Gminy Pokój Jacka Gosławskiego” nie są w istocie interpelacjami zgodnie z art.24 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019r., poz. 506): "Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania."
Pismo radnego nie stanowi interpelacji, ponieważ nie wypełnia wymogu określonego przez ustawodawcę. Pismo zostało zakwalifikowane jako lista wniosków. Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2018, poz. 2096 z późn. zm.): "Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności". Na podstawie art.244 kpa odpowiedź została udzielona wnioskującemu na piśmie. Odpowiedzi na wnioski nie podlegają publikacji w BIP ani na stronie internetowej gminy.


Zapytania radnego Jacka Gosławskiego z 27.03.2019 r.


JPEGzapytania.jpeg

Odpowiedź na zapytania z 27.03.2019 r.

PDFORII.0003.3.2019 z 09.04.2019.pdf
 


Interpelacja radnego Tomasza Krystoska z 18.04.2019 r.

PDFinterpelacja.pdf

Odpowiedź na interpelację z 07.05.2019 r.

PDFOR.II.0003.4.2019 z 07.05.2019.pdf


zapytania radnego Tomasza Krystoska z 17.09.2019 r.

PDFzapytania.pdf

Odpowiedź na zapytania z 01.10.2019 r.

PDFOR.II.0003.5.2019 z 01.10.2019 r.pdf