gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe instruktor szachowy


 

Zapytanie ofertowe


 

Zapraszamy do składania ofert na organizację szkolenia szachowego dla dzieci i młodzieży.

Wymagania niezbędne:

- min. III kategoria szachowa,

- niekaralność,

-dyspozycyjność min. 2 soboty w miesiącu z wyłączeniem świąt, wakacji.

Zajęcia odbywać się będą w soboty od 9:00 do 12:00 w Szkole Podstawowej z oddziałem przedszkolnym w Domaradzu. Uczestnicy zajęć mają zróżnicowane umiejętności i wiedzę szachową. Wykonawca musi prowadzić zajęcia z uczestnikami w sposób zindywidualizowany.

Obowiązki wykonawcy

Wykonawca wykona powierzone mu obowiązki w czasie określonym liczbą godzin zajęć (jak wyżej),w okresie i w wymiarze powyżej wskazanym.

Wykonawca zajęć zobowiązany będzie przed rozpoczęciem zajęć do ubezpieczenia się od odpowiedzialność cywilnej oraz na wypadek nieszczęśliwych wypadków (OC i NW).

Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dziennik zajęć, w których winny być odnotowane: tematyka zajęć, data i miejsce i godziny odbywania poszczególnych zajęć, osoby uczestniczące w zajęciach – lista obecności; dane osób uczestniczących w zajęciach (imię i nazwisko)

Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

-prowadzenie rekrutacji uczestników, z tym że zapisy uczestników będą dokonywane wg kolejności zgłoszeń,

- ponoszenie odpowiedzialności za przekazany sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć, w tym właściwe zabezpieczenie przed utratą i zniszczeniem,

- realizacja zajęć zgodnie z przedłożonym programem i harmonogramem,

- wydanie uczestnikom na zakończenie zajęć dyplomów/certyfikatów uczestnictwa w zajęciach (dyplomy zapewnia Zamawiający)

- przedłożenie sprawozdania końcowego z realizacji założonego programu.

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie co miesiąc, po przedłożeniu przez Wykonawcę rachunku za zajęcia zrealizowane w poprzednim miesiącu, w wysokości stanowiącej iloczyn ilości zrealizowanych godzin zajęciowych oraz ceny brutto za 1 godzinę zajęć podanej w ofercie Wykonawcy. Rozliczenia będą dokonywane w polskich złotych. Wysokość wynagrodzenia brutto przez okres trwania umowy nie podlega zmianie. W okresie trwania umowy wynagrodzenie za jedną godzinę zajęć jest stałe). Wraz z rachunkiem Wykonawca przedkładać będzie do wglądu dziennik zajęć, natomiast wraz z ostatnim rachunkiem także sprawozdanie końcowe z realizacji założonego programu.

Termin i miejsce wykonania Zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2017 r.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu rozpoczęcia lub/i zakończenia zajęć jeśli stanie się to konieczne z przyczyn niezależnych od stron umowy w szczególności brak możliwości prowadzenia zajęć w danym obiekcie, działanie siły wyższej, itp.

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 15 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą.

Kryteria wyboru oferty

Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru:
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami zamówienia i ich rangą:

Lp.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium (waga)

1.

Cena oferty (C)

60 %

2.

Kategoria szachowa (W)

40 %

 

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów.

Przyznawanie punktów będzie odbywać wg następujących zasad:

Cena

Ocenie podlega cena brutto oferty. Opis sposobu obliczania ceny

Cenę ofertową stanowi stawka wynagrodzenia za 1 godzinę zajęć Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją danego zadania, w tym także ewentualne koszty pracodawcy, koszty dojazdu. Stawka wynagrodzenia za 1 godzinę zajęć będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy.

Liczba punktów, jaką można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena oferty cena brutto za 1 godzinę zajęć

 

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” tj. 60 punktów uzyska oferta z najniższą ceną.

 

Kategoria szachowa (W)

Ocenie podlega posiadanie kategorii szachowej przez instruktora. Im wyższa tym więcej punktów.

Kategoria szachowa instruktora III , oferent otrzyma liczbę punktów W = 0 pkt

Kategoria szachowa instruktora II otrzyma liczbę punktów W = 10 pkt

Kategoria szachowa I otrzyma liczbę punktów W = 20pkt

Kategoria szachowa > I otrzyma liczbę punktów W = 40pkt

 

c) Łączna liczba punktów przyznawanych z uwzględnieniem wagi (znaczenia) poszczególnych kryteriów zostanie obliczona według poniższego wzoru:

OFERTA= (C) + (W)

 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę spełniającą warunki określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym z najniższą ceną i kompletne. Za ofertę kompletną rozumie się ofertę, do której dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa: 19 października 2017 r. o godz. 15.00- przedłużenie do 31.10.2017 r.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.

Oferty można składać :

1) listownie na adres: Stowarzyszenie Pokój OPP, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć szachowych”

2) osobiście Stowarzyszenie Pokój OPP, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój biuro nr 20 z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie zajęć szachowych”

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefoniczną) oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby / osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.

Obowiązkowo należy dołączyć dokumenty poświadczające posiadanie przez osobę prowadzącą zajęcia kwalifikacje, doświadczenie, zaświadczenia o niekaralności.

Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego (e-mail): Przemysław Ptaszek e-mail: przemyslaw.ptaszek@gmail.com

Uwaga! ZMIANA

Termin składania ofert upływa: 31 października 2017 r. o godz. 15.00